Coopera Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

L'associació

A l'Associació Coopera Sant Feliu creiem en la transformació social cap a un model d'economia social i solidària, que tingui com a objectiu satisfer necessitats, en comptes de a generar beneficis al capital. Ho fem fomentant diferents iniciatives comunitàries i de coperativisme. Duem a terme accions com:

  • Difusió de l'economia social i solidària, i els models cooperatius.
  • Promoció de l'habitatge cooperatiu en cessió d'us a la ciutat.
  • Dinamització dels barris en vers la cooperació entre els veïns.

Missió

L’associació Coopera Sant Feliu te com a missió desenvolupar un ecosistema econòmic local dins el paradigma de l’Economia Social i Solidària (ESS), la qual es defineix a l’annex.

Visió

La nostra entitat ha de ser un punt de referència pel que fa a l’Economia Social i Solidària a la ciutat, la qual cosa significa: esdevenir un espai d’assessorament per noves iniciatives, ser certificadores de les iniciatives ESS locals acreditades per nosaltres, esdevenir una incubadora de projectes d’ESS a la ciutat, ser estructuradores de mercat, capaces de generar cultura cooperativa, així com d’incidir en les polítiques municipals.

Així mateix l’ESS ha d’esdevenir element identitari de Sant Feliu.              

Valors

Valors de l'entitat

A l’ACSF treballem des del compromís individual i col·lectiu amb el desenvolupament d’un model econòmic que posi la vida al centre, tant de les persones com del planeta, respectant la sostenibilitat i la seva biodiversitat. Ho fem des de la intercooperació amb altres entitats alineades amb la nostra missió i promovem aquest mateix cooperativisme per superar l’actual sistema competitiu. Ho fem fomentant el diàleg constant amb la comunitat, buscant la participació d’aquesta en el desenvolupament dels seus propis projectes i discursos, apostant pel sorgiment de vincles basats en la solidaritat -superant el vicis de la caritat-. A l’ACSF intentem aplicar-nos a nosaltres mateixes com a entitat, allò que defensem i viceversa, en un exercici constant de coherència. Per això tenim present l’ètica de la cura , aplicant-la a tota la nostra activitat, i posant en valor tant a les tasques productives com reproductives.