Coopera Sant Feliu

Fem ciutat cooperativa

L'associació

A l'Associació Coopera Sant Feliu (ACSF) creiem en la transformació social cap a un model d'economia social i solidària, que tingui com a objectiu satisfer necessitats, en comptes de generar beneficis al capital. Ho fem fomentant diferents iniciatives comunitàries i de cooperativisme. Duem a terme accions com:

  • Difusió de l'economia social i solidària i dels models cooperatius.
  • Promoció de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la ciutat.
  • Dinamització dels barris envers la cooperació entre el veïnat.

Missió

L’ACSF té com a missió desenvolupar un ecosistema econòmic local dins el paradigma de l’economia social i solidària, definida com el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, de producció, comercialització, consum i finançament, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. També es caracteritzen perquè són independents respecte als poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i també són promotores de canvi social i respectuoses amb el medi ambient i els territoris.

Visió

La nostra entitat ha de ser un punt de referència pel que fa a l’economia social i solidària a la ciutat, la qual cosa significa:

  • Esdevenir un espai d’assessorament per noves iniciatives.
  • Ser certificadores de les iniciatives d'economia social i solidària locals acreditades per nosaltres.
  • Esdevenir una incubadora de projectes d'economia social i solidària a la ciutat.
  • Dotar d'estructura al mercat de l'economia social i solidària local.
  • Esdevenir capaces de generar cultura cooperativa i incidir en les polítiques municipals.

Així mateix l’economia social i solidària ha d’esdevenir element identitari de Sant Feliu.              

Valors

Valors de l'entitat

A l’ACSF treballem des del compromís individual i col·lectiu amb el desenvolupament d’un model econòmic que posi la vida al centre, tant de les persones com del planeta, respectant la sostenibilitat i la seva biodiversitat. Ho fem des de la intercooperació amb altres entitats alineades amb la nostra missió i promovem aquest mateix cooperativisme per superar l’actual sistema competitiu. Ho fem fomentant el diàleg constant amb la comunitat, buscant la participació d’aquesta en el desenvolupament dels seus propis projectes i discursos, apostant pel sorgiment de vincles basats en la solidaritat -superant els vicis de la caritat-. A l’ACSF intentem aplicar-nos a nosaltres mateixes com a entitat, allò que defensem i viceversa, en un exercici constant de coherència. Per això tenim present l’ètica de la cura, aplicant-la a tota la nostra activitat, i posant en valor tant les tasques productives com reproductives.